Interessentanalyse

Det er fire ulike metoder å bruke når man skal lage en strategisk situasjon analyse: SWOT analyse, BCG analyse, interessentanalyse og vesentlighet analyse. Jeg skal se nærmere på hva en interessentanalyse og forklare hvorfor denne er vesentlig å bruke. En interessent er personer, grupper eller organisasjoner som kan påvirke, bli påvirket av eller oppfatter at de vil bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller resultater (prosjektveiviseren.no).

Gratis arkivbilde med analysere, data, diagram
Bilde fra Pexels.com

En interessentanalyse er en prosess man bruker for å vurdere mulige konsekvenser av en beslutning for ulike parter, interessentene (snl.no). en beslutning i denne sammenhengen vil for eksempel være å gjennomføre et prosjekt eller aktivitet. Ved å gjennomføre en slik type prosess vil man komme med helt sentrale spørsmål som gir oss et innblikk i hvordan interessentene oppfatter utforming av en eventuell forretningsmodell et tiltak eller en endring.  Ulike trinn i denne type prosess er som følger;

1. Identifisering og kartlegging av interessenter

2. Analyse av krav, behov og forventinger som hver enkelt interessent antas å ha i prosjektet

3. Prioritering av hvilken innflytelse og interesse hver enkelt interessent har eller bør ha- interessentene kan da plasseres i en interessentmatrise.

4. Utvikling av strategi for håndtering av interessentene, blant annet samarbeids – og kommunikasjonsstrategi

(snl.no)

En interessentmatrise er kort fortalt en matrise man oppretter for å vise interesse på den ene aksen og innflytelse på den andre.

Så hvilken målgruppe kan sosiale kanaler og nettverk brukes for å nå?

Hvilke målgruppe sosiale kanaler eller nettverk kan bruke for å nå ut i en eventuell undersøkelse i en interessentanalyse vil avgjøres ut ifra hva vi vil finne ut av i analysen og hvilke sosiale nettverk. Skal vi ta utgangspunkt i at en bedrift vil nå ut til en målgruppe og få et innblikk i hvordan de forholder seg til bærekraft kan det være vesentlig og satse på den yngre generasjonen da bærekraft og miljø er et tema den yngre generasjon er meget opptatte av da det gjelder fremtiden deres. Ved at en bedrift eller selskap når ut til den yngre generasjonen ved bruk av Instagram eller Twitter hvor man oppretter en undersøkelse hvor man kan svare på ulike spørsmål om bærekraft og senere analysere dette.

Gratis arkivbilde med app, berøringsskjerm, design
Bilde fra Pexels.com

Noe vesentlig og spør etter i denne eventuelle undersøkelsen kan være lover, ansvarlighet, kunnskap, dokumentasjon, verdiskapning, miljø og utslipp. Dette er noen få av mange temaer man kan spør om for å få en utfyllende og forståelig undersøkelse og vil senere skape et godt innblikk i hva interessentene tenke rom bærekraft i forhold til bedriften.

Kilder:

interessentanalyse – Store norske leksikon (snl.no)

Hva er en interessent? | Digitaliseringsdirektoratet (prosjektveiviseren.no)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*